Po - Čt: 9:00 - 19:00, Pá - 9:00 - 15:00

Smluvní podmínky - Balneo Lípa Praha Stodůlky

Poskytovatelem služeb a provozovatelem obsahu na webových stránkách www.balneolipa.cz je:

BALNEO LÍPA, s.r.o. s provozovnou:
Seydlerova 2451 
158 00  Praha 13 - Stodůlky
IČO: 6903 5954

Spolupracujeme s Benefit Plus, Sodexo, EdenRed a Multisport na vybraná cvičení. Nabízíme také možnost vystavení faktury pro čerpání zaměstnaneckých benefitů (např. FKSP). 


Úvodní ustanovení

Klient se řídí právním řádem České republiky na základě českého práva a provozním řádem masážního zařízení (dále jen „zařízení"). Klient přijímá provozní řád jako smluvní podmínku čerpání služby a je povinen dodržovat jeho ustanovení.

Každý klient je povinen se s tímto provozním řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. Provozní řád je k dispozici na recepci provozu.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") zařízení provozovaného společností Balneo Lípa, s. r. o., K Rybníku 8, Kněževes 252 68, IČ: 44684681, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C7525/MSPH, upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Balneo Lípa, s. r. o., a fyzickou osobou, která služby objednává (dále jen "klient").

1. Předmět smluvního vztahu

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování zdravotnických služeb zařízení jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku klienta.

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi klientem a zařízením vzniká potvrzením objednávky služeb ze strany zařízení. Zařízení se zavazuje poskytnout klientovi službu a zabezpečit ji ve sjednaném rozsahu a kvalitě. Klientovi vzniká závazek zaplatit zařízení smluvenou cenu.

3. Objednávka služby, cena a platba

3.1 Objednávka služby:

 • telefonicky: +420 731 443 511, +420 296 113 290
 • e-mailem: recepce@balneolipa.cz
 • prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách: www.balneolipa.cz  
 • fyzicky na recepci zařízení (na adrese Seydlerova 2451/8, 158 00 Praha 13)

3.2 Klient je povinen za službu a jím využité další doprovodné služby zaplatit dohodnuté smluvní ceny na základě stanovených cen dle ceníku nebo rezervačního systému.

Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v aktuálně platném katalogu, cenících, nabídkových listech nebo na www.balneolipa.cz.
Změna služeb a cen v katalogu uvedených je vyhrazena.

3.3 Úhrada služby: 

Úhradu objednaných a zařízením potvrzených služeb provádí klient formou zálohové platby nebo na recepci provozovny před či po výkonu sjednané služby, nebo na základě platby kartou přes platební bránu. Klient má právo požádat o vystavení faktury pro uhrazení objednané služby před jejím čerpáním.

Pro vystavení dárkového poukazu je podmínkou zaplacení 100% jeho ceny. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí po dobu trvání max. 1 rok od data vystavení, pokud není předem uvedeno jinak. V případě nevyčerpání hodnoty dárkového poukazu zařízení zbývající částku dárkového poukazu v penězích nevyplácí.

3.4 Způsoby platby

 • převodem či složením hotovosti v CZK na účet číslo: 5385028399/0800 u ČS nebo 2901362868/2010 u Fio banky
 • hotově nebo platební kartou na recepci provozovny. Zařízení přijímá poukázky kafeterií společností EdenRed, Benefit Plus a Pluxee. Na vybraná cvičení lze využít také kartu Multisport
 • dárkovým poukazem vystaveným jménem společnosti Balneo Lípa, s.r.o. v době jeho platnosti
 • platební kartou pomocí platební brány Comgate, společnosti Comgate, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana; (podrobnosti o platbách kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby zde: https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou; https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody);

  kontaktní údaje společnosti:

  Comgate, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267

 • službu klienta lze uhradit zaměstnavatelem, příp. jinou organizací (např. z fonfu FKSP). V tomto případě klient uvede tuto skutečnost již při podání objednávky a služba je na základě objednávky fakturována objednateli.

4. Práva a povinnosti zákazníka

4.1 Práva zákazníka:

 1. právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb
 2. právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách
 3. právo kdykoliv před zahájením pobytu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VI

4.2 Povinnosti zákazníka:

 1. poskytnout zařízení součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v objednávce vč. nahlášení jakýchkoliv změn takových údajů
 2. bez zbytečného odkladu sdělovat zařízení své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
 3. převzít od zařízení doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení
 4. v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy zařízení oznámit a zaplatit odstupné dle uvedených storno podmínek

 
5. Základní povinnosti zařízení

 1. poskytnout klientovi veškeré informace k čerpání služby
 2. zabezpečit klientovi službu na základě potvrzené objednávky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 3. v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany klienta v souladu s těmito podmínkami nebo zákonem vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplacenou službou a příslušnými stornovacími poplatky

6. Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv službu zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemnou či ústní formou odstoupení (storno služby) doručeno zařízení. V tomto případě má zařízení právo účtovat odstupné / stornopoplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned. 

Storno poplatky:

 • 50 % z ceny, pokud dojde ke zrušení objednané procedury méně než 24 hodin před nástupem k čerpání služby 
 • 100 % z ceny při neomluvené absenci
 • Pokud klient nevyčerpá některou z již uhrazených služeb, nemá nárok na finanční náhradu. 

7. Zpracování osobních údajů

Viz samostatný dokument Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno s) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2024 a ruší všechny předchozí platné podmínky.
Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto podmínek zůstávají v platnosti a řídí se podmínkami platnými v době jejich vzniku.
 

Novinky

1991 - 2024 © Balneo Lípa